!!! Odkazy a účtování nejsou aktualizovány !!!   ,
Slovník
CZ - EN
EN - CZ
TOPlist

Rozpočet obce a jeho sestavení
 
    Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtů obcí, dále pak rozpočtového výhledu, rozpočtového procesu a závěrečného účtu, je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  Sestavení rozpočtu v praxi:
1.rozpočtový výhled
2.rozpočet
3. vypracování rozpočtu
4. rozpočtová skladba
5. rozpočtové provizorium
6. rozpis rozpočtu
7. hospodaření podle rozpočtu
8. změny rozpočtu
9. závěrečný účet
10. časové použití rozpočtu
11. účelovost rozpočtových prostředků
12. porušení rozpočtové kázně
 
 1. Rozpočtový výhled ( § 3)
 

 
 
 1. Rozpočet (§ 4 - 10)
Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nímž má obec finanční vztah.
 
Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, ale může být schválen i jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití v následujících letech, nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěru. Rozpočet může být schválen jako schodkový a to pouze v případě, že schodek bude možné uhradit některými z následujících možností:
1.      finančními prostředky z minulých let (položky 81x5),
2.      smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí (položky 81x3) nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů (položky 81x1),
3.      prodejem finančních aktiv, vázaných v jiné formě, než jsou peněžní prostředky na bankovním účtu (dlužné nebo majetkové cenné papíry) (položky 81x7).
 
Z výše uvedeného vyplývá, že nesmí dojít ke schválení schodkového rozpočtu, jež nebude mít schodek finančních prostředků krytý.
 
Do rozpočtu by neměl být zapojen zůstatek bankovního účtu, pokud to není nutné ke krytí schodku hospodaření. Některé obce mají tendence použít tento zůstatek v plné výši, kdy část, kterou nepotřebují na krytí schodku (tj. nepředpokládají skutečnou spotřebu v daném rozpočtovém roce), zařadí jako rezervu výdajů na položce 5901 (případně 5909). Naše rada zní: sestavit reálný rozpočet a teprve v případě nedostatku finančních prostředků rozpočtovaného roku použít zůstatek z minulých let a zapojit jej do rozpočtu přes položku 8115. Platí zde pravidlo, že nelze rozpočtovat na položce 8115 větší částku, než byl stav rozpočtových bankovních účtů k 1.1. rozpočtovaného období.
 
Mimo rozpočet sledujeme peněžní operace týkající se účtu cizích prostředků, účtu sdružených prostředků a podnikatelské činnosti. Výsledek hospodaření podnikatelské činnosti se v rozpočtu projeví nejpozději na konci kalendářního roku tak, aby mohl být projednán v rámci závěrečného účtu obce.
 
 1. Vypracování rozpočtu (§ 11) Vypracování rozpočtu územního samosprávného celku (1) Územní samosprávný celek vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na
 
            
Zákon nestanovuje povinnost čekat se schvalováním rozpočtu obce až do chvíle, kdy dojde ke schválení státního rozpočtu poslaneckou sněmovnou nebo rozpočtu kraje zastupitelstvem kraje. Může jej schválit i předtím, ovšem bez dotačních vztahů. Po schválení jiných veřejných rozpočtů musí obec odstranit rozdíly v dotačních vztazích povinným rozpočtovým opatřením (např. příspěvek na výkon státní správy, dotace na sociální dávky apod.). Nově je v zákoně uvedeno, že pokud se obec podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na jeho spolufinancování.
 
Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn (na úřední desce vždy, dalšími možnostmi jsou také webové stránky obce, místní časopis apod.) nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu.
 
Změny schváleného rozpočtu nelze provádět opravami schváleného rozpočtu, ale pouze rozpočtovými změnami.
 
 1.  Rozpočtová skladba ( § 12)
 
Návrh rozpočtu se připravuje tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají při svém hospodaření povinně řídit výkonné orgány obce, dále právnické osoby zřízené nebo založené obcí a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.
 
Rozpočet může být schválen v různých podobách:
a)      členění pouze na paragrafy,
b)      členění příjmů dle položek a výdajů dle paragrafů,
c)      členění příjmů i výdajů dle položek a paragrafů apod.
 
V pravomoci zastupitelstva je rozhodnout buď o celkové výši finančních prostředků poskytnutých příspěvkovým a jiným organizacím nebo o individuálních výších jednotlivých dotací a příspěvků. Podle ust. § 85 písm c) zákona č. 128/2000 Sb.(Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:) ,
o obcích, musí zastupitelstvo obce schválit každou individuální dotaci, která převyšuje 50.000,- Kč.
 
 1. Rozpočtové provizorium ( § 13)
 
Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření stanoví zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání v roce, který předchází roku, na něž měl být rozpočet schválen. Pokud by nebyl schválen rozpočet a ani rozpočtové provizorium, došlo by k porušení rozpočtové kázně.
 
Rozpočtové provizorium může být schváleno v různých podobách a s různou délkou trvání, neexistuje jednoznačný návod, jak mají taková pravidla vypadat. Podoba rozpočtového provizoria je plně v kompetenci zastupitelstva, proto uvádím pouze několik příkladů:
a)      v období rozpočtového provizoria obec hradí pouze výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným organizacím a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování obce,
b)      v období rozpočtového provizoria obec hradí výdaje měsíčně pouze do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku a to až do doby, než bude schválen rozpočet,
c)      rozpočtové provizorium může být schválené v členění na položky a paragrafy rozpočtové skladby
 
Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
 
 1. Rozpis rozpočtu  ( § 14)
 
Rozpis rozpočtu se provádí neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu obce již pouze administrativně a není schvalován žádným orgánem obce.
 
Součástí rozpisu rozpočtu je vždy sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit (příspěvkové organizace). Pokud by se např. měl uskutečnit nějaký výdaj, který není obsažen v rozepsaném rozpočtu, musel by být předtím rozpočet upraven rozpočtovým opatřením.
 
 1. Hospodaření podle rozpočtu a kontrola  ( § 15)
 
Obce uskutečňují své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi zřízených a založených právnických osob a zařízení po celý rozpočtový rok. Dále zajišťují výkon finanční kontroly na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
 
 1. Změny rozpočtu  ( § 16)
 
Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodů organizačních, metodických
a věcných změn. Organizačními změnami může být např. zřízení nové příspěvkové organizace nebo naopak zrušení již existující příspěvkové organizace, založení společnosti s ručením omezeným, převedení některých činností do nově založené hospodářské (podnikatelské) činnosti apod. Metodické změny jsou vyvolány změnami v legislativě ovlivňující finanční hospodaření obcí, např. změna sazby DPH, změna rozpočtového určení daní apod. Věcné změny vznikají ze skutečností objektivně působících na hospodaření, díky kterým musí dojít i ke změnám rozpočtových ukazatelů, např. neuskutečnění investice, neočekávané zvýšení cen dodávek el. Energie, nižší plnění daňových příjmů než bylo očekáváno apod.
 
Rozpočtová opatření reagují na předem neznámé, nepředvídatelné či nově vzniklé skutečnosti, které ovlivňují hospodaření obce.
 
Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti, pro jejich zpracování platí stejná pravidla jako pro rozpočet obecně.
 
Rozpočtovým opatřením je:
a)      přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se měnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů
b)      použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c)      vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů, čímž se objem rozpočtu snižuje.
 
Rozpočtová opatření se provádějí povinně ze zákona:
a)      jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (např. byly dodatečně zvýšeny či sníženy dotace z jiného veřejného rozpočtu),
b)      jde-li o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám (má-li dojít k jinému rozdělení finančních prostředků),
c)      jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (nutno omezit výdaje nebo použít nové zdroje financování).
 
Je také vhodné provést změnu rozpočtu pokud:
a)      nastává možnost efektivnějšího využití vlastních příjmů v porovnání se schváleným rozpočtem (pokud není požadováno jejich okamžité užití, doporučujeme řešit minimálně v závěru roku pro zajištění souladu skutečnosti
a upraveného nebo schváleného rozpočtu),
b)      má dojít k jinému přerozdělení rozpočtových výdajů (nutno řešit vždy před uskutečněním případu, které by ohrozilo překročení rozpočtové položky
a paragrafu dle rozpisu rozpočtu).
 
V souladu s ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích provádí rozpočtová opatření rada obce, resp. starosta, v rozsahu, který stanoví zastupitelstvo obce. U malých obcí je praktické, aby rozpočtová opatření, která nebudou zásadně měnit strukturu
a závazné ukazatele rozpočtu, schvaloval starosta obce a zastupitelstvo o provedených změnách rozpočtu informoval. V případě, že zastupitelstvo obce trvá na schvalování každého rozpočtového opatření, bude muset plán zasedání uzpůsobit potřebám schvalování rozpočtových úprav.
 
Je vhodné připomenout velice častý „nešvar", kdy obce poslední rozpočtovou změnou upravují rozpočet podle skutečnosti tak, aby po úpravě bylo plnění příjmů a čerpání výdajů rovno 100%.
Obec by měla dobře ošetřit úpravy rozpočtu koncem roku. Stává se, že se poslední zastupitelstvo sejde v listopadu a ještě v prosinci vyvstanou takové změny, které vyvolají nutnost upravit rozpočet. V této krizové variantě je doporučováno, aby na posledním zasedání v roce zastupitelstvo schválilo, že souhlasí s úpravami rozpočtu provedenými do konce rozpočtového roku. Takovéto úpravy by ale měly být velmi striktně vymezeny, aby nedošlo k narušení práv zastupitelstva rozhodovat o zásadních změnách rozpočtu, jde například o úpravu rozpočtovaných příjmů o přijaté dotace z vyšších rozpočtů.
 
 1. Závěrečný účet  ( 17)
 
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
 
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby
a použití fondů
v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům
a k hospodaření dalších osob.
 
Postup finančního vypořádání k jiným veřejným rozpočtům je uveden ve vyhlášce MF č. 551/2004 Sb., která se týká povinných termínů předkládání údajů a zajištění vratek nepoužitých prostředků. Postup finančního vypořádání v rámci vlastního rozpočtu si obec stanoví sama (k vlastním příspěvkovým organizacím, k jiným subjektům financovaným z rozpočtu obce).
Pokud obec neodvede nevyčerpané finanční prostředky na účet jiného veřejného rozpočtu v příslušných termínech dle zmíněné vyhlášky, dochází u ní k porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm.b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Nevyčerpané účelové prostředky, které obec převede po termínu stanoveném vyhláškou, se stávají zadrženými prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst.1 písm.b) zákona č. 218/2000 Sb. Jedná se o porušení rozpočtové kázně dotčenou obcí a odvádí tyto prostředky finančnímu úřadu.
 
Obec jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání upravuje zákon č. 420/2004 Sb. Mohou požádat o provedení přezkoumání hospodaření buď krajský úřad a to do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě krajskému úřadu oznámit, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi. Poté však musí nejpozději do 31. ledna následujícího roku informovat
o uzavření smlouvy s auditorem příslušný krajský úřad.
U obcí, které nevykonávají hospodářskou činnost a mají počet obyvatel k 1. lednu kalendářního roku, jehož se přezkoumání týká, menší než 800 osob, může krajský úřad uskutečnit pouze jednorázové přezkoumání hospodaření. U ostatních obcí se uskutečňuje dílčí přezkoumání.
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech obce.
 
Návrh závěrečného účtu obce je vhodné nejdříve projednat ve finančním výboru
(a v radě) a poté jej vhodným způsobem zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce.
 
Projednání závěrečného účtu za uplynulý rok musí proběhnout do 30. června následujícího roku a uzavírá se vyjádřením:
a)      souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b)      souhlasu s výhradami, na základě nichž obec příjme opatření potřebná k nápravě zjištěných nedostatků. Přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu.
 
Pokud vyplývají ze zprávy o přezkumu nějaké nedostatky, byť nejsou závažného charakteru, je zastupitelstvo obce povinno přijmout nápravná opatření. Pokud zjištěné nedostatky nebudou odstraněny do dalšího přezkoumání, může tím být ovlivněn i jeho výsledek.
 
 
 
 
 1. Časové použití rozpočtu ( § 18)
 
Rozpočet se sestavuje na období jednoho kalendářního roku, proto se do jeho obsahu mohou zařazovat jen takové peněžní operace (příjmy a výdaje), které náleží do období od 1.1. do 31.12.
 
Pro zařazení příjmů nebo výdajů do plnění rozpočtu v kalendářním roce je rozhodující datum připsání anebo odepsání prostředků na bankovních účtech.
 
Obec může přijímat nebo poskytovat zálohy na věcná plnění smluv, která se uskuteční až v následujícím roce, např. zálohy na dlouhodobý majetek nebo zálohy na provozní výdaje. Peněžní zálohy na pracovní cestu zaměstnancům, zálohy pokladně, zálohy organizačním složkám obce apod. musí být do konce roku vyúčtovány.
 
 
 1. Účelovost rozpočtových prostředků  ( § 19)
 
Účelovost rozpočtových prostředků se určí:
a)      individuálně ve vztahu ke konkrétnímu úkolu (např. na vybudování plynofikace, na opravy obecní budovy, na zalesnění apod.),
b)      odvětvově ve vztahu k potřebám daného odvětví (např. na domov důchodců, na školství, na kulturu, na hasiče apod.),
c)      územně ve vztahu k potřebám vymezeného území nebo jeho části či místa (např. pro určitou obec či region)
 
Výše uvedená kritéria bývají v praxi velice často vzájemně kombinována, např. příspěvek na opravu hasičské zbrojnice obce, dotace na vybudování vodovodu v obcích patřících do svazku obcí, grant na záchranu památek kulturního dědictví v obci atd.
 
Zásada účelovosti se uplatňuje zejména při hospodaření se státnímu účelovými dotacemi, které obce dostávají buď již při schvalování rozpočtu, nebo až v průběhu rozpočtového roku.
 
Čerpání sociálního fondu obce:
Pokud si obec utvoří peněžní fond (sociální fond), ve vazbě na zmocnění obsažené v § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může si sama stanovit podmínky přídělu do tohoto fondu a jeho použití, včetně okruhu příjemců těchto prostředků.
 
Zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce je vyhrazeno zastupitelstvu obce, viz. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Při zřízení sociálního fondu by tedy zastupitelstvo obce mělo stanovit zdroje tohoto fondu a zásady jeho použití.
 
Zvláštní úprava pro používání prostředků sociálního fondu zřizovaných obcemi v rámci péče o jejich zaměstnance neexistuje. Záleží tedy pouze na rozhodnutí zastupitelstva obce, na jaké účely budou finanční prostředky sociálního fondu použity.
           
 
 1. Porušení rozpočtové kázně  ( § 22 )
 
Sankce za neoprávněné použití nebo zadržení státních peněžních prostředků
a prostředků poskytnutých prostřednictvím Národního fondu stanoví zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
 
Porušením rozpočtové kázně v územních rozpočtech je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených obci. Za neoprávněné použití peněžních prostředků považujeme takový výdaj, jímž byla porušena povinnost stanovená smlouvou, právním předpisem nebo pravidly poskytovatele o poskytnutí dotace, příspěvku nebo návratné finanční výpomoci - je to např. nedodržení stanovené účelovosti nebo doby použitelnosti dotací a příspěvků. Zadržením rozumíme porušení povinnosti vrácení finančních prostředků nebo jejich vrácení až po stanovené lhůtě.
 
Za porušení rozpočtové kázně se považuje též nesplnění povinností nebo podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., pro hospodaření obcí, včetně povinnosti dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok a povinností stanovených pro přípravu a projednávání závěrečného účtu, anebo povinností uložených podle tohoto zákona orgány k tomu oprávněnými. Za toto porušení rozpočtové kázně lze uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč. O jejím uložení rozhoduje u obcí příslušný krajský úřad.
 
 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
 
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
 
Hospodaření obce:
 

 

 
 

 
 

 
.

 

 

 
 


 


 
31.05.2013 12:37:29
ucetnictvim
=== === === === ===
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one